Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - společnosti TB Epox s. r. o. (dále jen "prodávající") a kupujícího - fyzické či právnické osoby, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.tbepox.cz , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.


Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti. V případě doručení zboží firemním vozidlem je místem plnění adresa kupujícího.


Objednání zboží a uzavření smlouvy

1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje zaslání potvrzovacího e-mailu, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

2. Smlouva po svém uzavření je prodávajícím archivována a je přístupná na vyžádání..


Zrušení objednávky

1. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky má toto právo jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

2. Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.


Cena a platba

Ceny uvedené na internetových stránkách eshop.tbepox.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.


Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci hned následující pracovní den po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Dodací lhůty u zboží zasílaného kurýrní službou činí max. 8 týdnů od data objednávky. Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého zboží. Upozorňujeme, že tyto dodací lhůty jsou pouze orientační. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu vám nemůžeme garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení námi uvedené dodací lhůty.


Dopravní podmínky a poštovné

Při objednávce zboží nad celkovou částku 3000Kč (včetně) je poštovné ZDARMA.

Doprava zdarma platí pouze na území ČR.

Obchodní podmínky

Možnosti způsobů doručení zásilky:

1. Česká pošta (služba obchodní balík) - zboží do 30 kg

2. Geis Parcel (balík do 50kg)

3. Osobním vyzvednutím zboží v místě naší provozovny

Ceny dopravného na území Slovenské republiky:

Geis Parcel : balík (do 50 kg) 8 EUR bez DPH (dobírka + 2 EUR bez DPH)

Přehled možných způsobů úhrad zboží:

1. Dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)

2. Platbou v hotovosti při osobním odběru

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list je přiložen.


Záruka

1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li na internetových stránkách eshop.tbepox.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne doručení zboží kupujícímu.

2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením . Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

3. Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně v provozovně společnosti: TB Epox s.r.o., Grégrova 650, 560 02 Česká Třebová, tel.: 465 531 189, fax: 465 531 187, e-mail: info@tbepox.cz , otevírací doba Po - Pá 7.30 - 16.00

4. V případě oprávněné reklamace hradí přiměřené náklady na dopravu prodávající, v případě reklamace neoprávněné hradí náklady na dopravu reklamovaného zboží kupující.

5. K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.

6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp. vrátit kupní cenu.


Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000sb. o bezkontaktním způsobu prodeje, máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to i bez uvedení důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této zákonné lhůtě, jste povinni současně dodržet určité podmínky.

Písemně nás informujete, že na základě zákona č. 367/2000sb. využíváte svého práva odstoupit od kupní smlouvy. Současně prosím uveďte číslo své objednávky, aby jsme měli s předstihem veškeré informace pro kladné vyřízení Vaší žádosti. Velmi se tím urychlí celý proces reklamačního řízení.

• Zboží pro kladné vyřízení reklamace nesmí být:

• Nesmí být jakkoliv poškozené.

• Musí být kompletní, tak jak bylo dodáno (tedy včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu)

• Musí obsahovat originální doklad o koupi zboží.

• Zboží musí být schopno dalšího prodeje jako nové a nepoužité.

Zboží posílejte zpět na naši adresu, kterou naleznete v kontaktech tohoto shopu, doporučeně a pojištěné nejméně na hodnotu zboží, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Upozoňujeme zákazníky, že doporučeně neznamená na dobírku!!! Nevyžádaná dobírková pošta nebude přebrána a Vy tím riskujete, že promarníte zákonnou lhůtu na vrácení zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží neprodleně zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet v okamžiku kdy ho fyzicky obdržíme a posoudíme oprávněnost Vašeho nároku jako relevantní. V případě nedodání kompletního zboží, nebo jiného porušení výše uvedených podmínek se termín vyřízení posouvá do doby dodání chybějících částí reklamovaného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek v zákonné lhůtě 14 dnů od Vašeho fyzického převzetí zboží, nebudeme Vaše odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží bude na náklady zákazníka vráceno zpět.

Závazná je vždy pouze dodávka zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si také možnost vzniku tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 367/2000sb. taktéž není možné v případě osobního způsobu doručení zboží naším zaměstnancem, převzetí zboží v provozovně prodávajícího nebo komfortní dopravou, kde řidič zboží předává a umožňuje rozbalení a prohlédnutí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy se ve všech ostatních případech plně řídí zákonem č. 367/2000sb. v platném znění.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje Obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.